LIÊN HỆ

Hội cựu sinh viên Đại học Duy Tân

Địa chỉ: K7/25 Quang Trung - Đà Nẵng

Điện thoại:  05113 650403

Email: hoicuusinhvien@duytan.edu.vn

Số tài khoản: 2007 206 010 560

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Ông Ích Khiêm

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU